வினாத் தொகுப்பு

Science

Grade 10

Grade 11

  • தொடர்பாடலும் ஊடகக் கல்வியும் 
  1.  தரம் பத்துக்குரியது
  2. தரம் 11 உரியது
  3. தரம் A/L 2020 உரியது
  4. தரம் A/L 2021 உரியது

தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் கற்பதனால் மாணவருக்குக் கிடைக்கும் நன்மைகள்:-

  1. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும்

தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும்

  1. 2021 தவனை 02 மார்ச்_தொண்ட விடை-462571333